بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 46,078 20.79 134,088 25.11 205,403 34.76 243,958 40.32
اوراق مشارکت 160,520 72.43 248,357 46.51 217,072 36.73 208,671 34.49
سپرده بانکی 94,674 42.72 143,273 26.83 152,336 25.78 148,047 24.47
وجه نقد 28 0.01 154 0.03 313 0.05 345 0.06
سایر دارایی ها -79,682 -35.95 8,072 1.51 15,820 2.68 3,990 0.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,918 16.21 123,350 23.1 195,625 33.1 233,935 38.67