بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 40,373 19.43 80,775 16.23 90,107 18.1 90,603 18.01
اوراق مشارکت 156,821 75.49 238,900 48 265,824 53.38 265,989 52.87
سپرده بانکی 92,530 44.54 173,810 34.92 138,169 27.75 137,838 27.4
وجه نقد 19 0.01 37 0.01 37 0.01 41 0.01
سایر دارایی ها -82,003 -39.47 4,170 0.84 3,820 0.77 8,614 1.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,312 14.59 74,143 14.9 81,317 16.33 82,110 16.32