بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 57,659 23.96 256,039 40.39 277,713 42.2 285,936 43.09
اوراق مشارکت 163,553 67.97 216,580 34.17 222,725 33.85 223,990 33.75
سپرده بانکی 97,090 40.35 150,476 23.74 147,963 22.48 145,901 21.98
وجه نقد 34 0.01 145 0.02 56 0.01 31 0
سایر دارایی ها -77,708 -32.29 10,680 1.68 9,603 1.46 7,786 1.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,378 19.69 244,248 38.53 262,069 39.82 260,274 39.22