جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 87,753 29.98 288,140 39.16 273,210 29.2 281,736 26.81
اوراق مشارکت 173,731 59.36 251,446 34.18 300,033 32.07 324,874 30.92
سپرده بانکی 102,781 35.12 178,410 24.25 325,868 34.83 437,530 41.64
وجه نقد 51 0.02 272 0.04 655 0.07 111 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -71,644 -24.48 17,470 2.37 35,918 3.84 6,453 0.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 75,709 25.87 259,513 35.27 246,842 26.38 251,468 23.93