جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 110,229 22.28 198,993 7.58 198,520 7.78 233,901 9.94
اوراق مشارکت 292,485 59.12 1,680,512 64.03 1,678,783 65.76 1,666,129 70.79
سپرده بانکی 168,685 34.09 722,891 27.54 629,822 24.67 445,555 18.93
وجه نقد 777 0.16 13,127 0.5 37,764 1.48 1,708 0.07
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -77,407 -15.65 9,229 0.35 7,816 0.31 6,438 0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 89,345 18.06 111,027 4.23 119,326 4.67 141,680 6.02