جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 106,631 25.61 189,598 6.99 207,896 7.65 205,470 7.61
اوراق مشارکت 234,071 56.21 1,650,174 60.84 1,663,007 61.18 1,674,289 62.02
سپرده بانکی 149,231 35.84 864,002 31.86 839,057 30.87 810,440 30.02
وجه نقد 107 0.03 786 0.03 625 0.02 819 0.03
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -73,635 -17.68 7,591 0.28 7,655 0.28 8,567 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 88,438 21.24 103,951 3.83 111,335 4.1 109,435 4.05