جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 71,209 27.13 278,685 42.8 273,511 42.75 277,532 43.54
اوراق مشارکت 167,572 63.85 228,536 35.1 233,602 36.51 239,132 37.52
سپرده بانکی 98,503 37.53 126,537 19.43 119,748 18.72 114,282 17.93
وجه نقد 36 0.01 73 0.01 107 0.02 111 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -74,877 -28.53 17,338 2.66 12,850 2.01 6,328 0.99
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,427 23.03 260,137 39.95 258,282 40.37 256,692 40.27