ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، لویزان، خیابان شهید حمیدرضا بیات، خیابان شهید جعفر طجرلو، پلاک 0، پاساژ روژهوم، طبقه پنجم، واحد 5 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 001 تهران، لویزان، خیابان شهید حمیدرضا بیات، خیابان شهید جعفر طجرلو، پلاک 0، پاساژ روژهوم، طبقه پنجم، واحد 5 26758684 آقای احمدی