دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان افاق 490,000 %49.00
2 شركت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 310,000 %31.00
3 شرکت کارگزاری خبرگان سهام 200,000 %20.00