بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه 1398/06/06
تقسیم سود دوره 98/04/15 1398/04/17
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه 1398/04/09
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییر رکن مدیر و تغییرات در اساسنامه و امید نامه 1397/10/22
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه­ گذاری سپهر خبرگان نفت 1397/08/19
دعوت به مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه و اساسنامه صندوق 1397/06/17
محقق شدن 5.53 درصد سود در سه ماهه دوم 1396/10/16
واریز دومین دوره پرداخت سود 1396/10/16
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان 1396/09/13
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1396/09/05
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1396/09/05
رتبه صندوق سپهر خبرگان نفت در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران 1396/05/23
صورتهای مالی 1396/05/01
تغییر نوع صندوق 1396/04/20
خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 20/02/1396 1396/04/20
خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 30/11/1395 1396/04/20
تغییر رکن حسابرس 1396/01/20
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1395/11/20
دعوت به مجمع ارکان و نماینده سازمان بورس 1395/09/02
معرفی مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1395/07/11
لغو دعوت به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1395/01/22
ثبت صورتجلسه -تصویب صورت مالی- مورخ ١٣٩٤١٢١٧ 1394/12/19
ثبت صورتجلسه مربوط به تغییرات امیدنامه صندوق 1394/12/05
آگهی دعوت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1394/09/09
مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1394/07/18
اطلاعیه پذیره نویسی صندوق سر مایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1394/07/18