دعوت به مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه و اساسنامه صندوق

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که

در ساعت13:00مورخ1397/06/27در محلمیدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و یکم، پلاک 7، طبقه 4برگزار می گردد حضور به هم رسانید

دستور جلسه:

1.       رعایت مفاد ابلاغیه شماره 12020087 سبا، مبنی بر محاسبه کارمزد مدیر؛

2.       رعایت مفاد ابلاغیه 12020088 سبا، مبنی بر اعمال ماده به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می­گردد" در اساسنامه صندوق؛

3.       رعایت مفاد بخشنامه 12010063سبا،  مبنی بر نحوه احتساب کارمزد ثبت و نظارت سازمان از محل دارایی های صندوق؛

4.       سایر موارد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل