محقق شدن 5.53 درصد سود در سه ماهه دوم

این صندوق مفتخر است به اطلاع سرمایه گذاران محترم برساند که در دومین دوره پرداخت سود 5.53 درصد از سود پیش بینی شده در امیدنامه، معادل با 553 ريال به ازای هر واحد سرمایه گذاری، را محقق کرده است.