واریز دومین دوره پرداخت سود

مبلغ 553 ریال بابت سود هر واحد سرمایه گذاری به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.