برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان

برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز دوشنبه مورخ 1396/09/13 در دفتر مرکزی کارگزاری خبرگان سهام، با حضور دارندگان 100 درصد واحدهای سرمایه گذاری و نمایندگان ارکان صتدوق انجام پذیرفت.