مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

به نا م خدا
مجوزتأسيس و فعاليت
صندوق سرمایه¬گذاری سپهر خبرگان نفت

پیرو نامۀ شمارۀ ٣٢٣٨٩٠/١٢١ مورخ ١٧/٥/١٣٩٤ 

"صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت" در اجراي ماده ٢٨ و بند ٦ مادۀ ٧ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال١٣٨٤ و مادۀ ٢ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ١٣٨٨، با مجوز این سازمان در تاریخ ٠٩/٠٢/١٣٩٤ تحت ¬شمارۀ ٣٥٩١٥ و شناسۀ ملی ١٤٠٠٤٨٨٢٥٤٩ نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند هـ مادۀ ١ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ١٣٨٨، در تاریخ ١٩/٠٣/١٣٩٤ تحت شمارۀ ١١٣٤٠ نزد این سازمان به ثبت رسیده است. این صندوق سرمایه¬گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب  اساسنامۀ مصوب خود به ¬عنوان یک نهاد مالی- "صندوق سرمایه گذاری"- فعالیت نماید. 


                                                                                  محمد فطانت
                                                                        رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار