رتبه صندوق سپهر خبرگان نفت در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

صندوق سپهر خبرگان نفت موفق به کسب رتبه نخست برای بازده یک ماهه در میان کلیه صندوقهای با درآمد ثابت شده است
مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

منبع خبر: مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران