تغییر نوع صندوق

تاریخ 11 تیرماه 1396 صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت از " مختلط و قابل معامله" به " اوراق با درآمد ثابت و قابل معامله" به فعالیت خود ادامه می دهد