خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 20/02/1396

خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 20/02/1396 به شرح ذیل می باشد: 

• تغییر در جدول هزینه های صندوق.