خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 30/11/1395

1-خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 30/11/1395 به شرح ذیل می باشد:
• تغییر نوع صندوق از "مختلط و قابل معامله" به " اوراق با درآمد ثابت و قابل معامله"؛
• تغییر در جدول هزینه های صندوق. برای اطلاعات بیشتر می توانید به بخش تغییرات امیدنامه صندوق مراجعه کنید.