تغییر رکن حسابرس

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق ، برای مدت یکسال انتخاب شد .