دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات امید نامه ای

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز دو شنبه مورخ 1400/02/13 راس ساعت 10 صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، ساختمان اداری و تجاری کشتیرانی (روژهوم سنتر)، طبقه پنجم، واحد 5 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1)تغییر هزینه نرم افزار صندوق و اصلاح بند 10-3 امید نامه  2) اصلاح حد نصاب های سرمایه گذاری صندوق با توجه به ابلاغیه شماره 12020182 و 12020183 سازمان بورس اوراق بهادار (بند 2-3 امید نامه )