تقسیم سود دوره 15 /01/ 1400

ه اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره یک ماهه منتهی به 1400/01/15 این صندوق 1.5درصد (18.6% سالانه)معادل 153 ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاران ،را محقق کرده است.