تقسیم سود دوره 1399/12/15

ه اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره یک ماهه منتهی به 1399/12/15 این صندوق 1.5درصد (18.3% سالانه)معادل 150 ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاران ،را محقق کرده است.