دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات امید نامه ای

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز سه شنبه مورخ 1399/11/14 راس ساعت 10 صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، ساختمان اداری و تجاری کشتیرانی (روژهوم سنتر)، طبقه پنجم، واحد 5 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

تغییر بند 10-3 ماده 10 امیدنامه مبنی بر حق الزحمه حسابرس