دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

به استحضار میرساند مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز شنبه مورخ1399/09/22ساعت 11 صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران ،لویزان، شیان،میدان طجرلو ،ساختمان روژهوم سنتر طبقه 5 برگزار میگردد.

دستورجلسه:

1-    استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1399

2-    استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت­هاي مالي، گزارش عملکرد و وضعيت صندوق و تصويب صورت­هاي مالي

3-    انتخاب ارکان

4-    تعيين روزنامه کثيرالانتشار