تقسیم سود دوره 1399/08/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره یک ماهه منتهی به 1399/08/15 این صندوق  1.5درصد (18.37% سالانه)معادل 151 ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاران ،را محقق کرده است.