تقسیم سود دوره 1399/07/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که در دوره یک ماهه منتهی به 1399/07/15 این صندوق  1.6درصد (19.5% سالانه)معادل 166 ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاران ،را محقق کرده است.