دعوت به مجمع به منظور تغییر متولی -مورخ 1399/07/01

به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز سه شنبه مورخ1399/07/01ساعت 11 صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران ،لویزان، شیان،میدان طجرلو ،ساختمان روژهوم سنتر طبقه 5 برگزار میگردد.

دستور جلسه:

تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت