دعوت به مجمع به منظور تغییر در امید نامه -مورخ 1399/06/15

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز شنبه مورخ 99/06/15ساعت 11صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران ،لویزان ،شیان،میدان طجرلو ،ساختمان روژهوم سنتر ،طبقه 5برگزار میگردد.

دستور جلسه :

تغییردر ماده  4-1 امید نامه اصلاح نرخ پیش بینی سود