لغو مجمع روز شنبه مورخ 1399/04/28

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز شنبه مورخ 1399/04/28ساعت 11لغو گردید و تاریخ و ساعت جایگزین متعاقباًاعلام خواهد شد.