دعوت به مجمع به منظور تغییر متولی -مورخ 1399/04/28

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز شنبه مورخ 1399/04/28ساعت 11صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران ،لویزان،شیان،میدان طجرلو،ساختمان روژهوم سنتر،طبقه 5برگزار میگردد.

دستور جلسه:

تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت