تقسیم سود دوره 1399/04/15

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند که در دوره  منتهی به 1399/04/15این صندوق 231%درصد(سالانه) معادل 1.927ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاری راتقسیم کرده است.