دعوت به مجمع به منظور تغییر در امید نامه -مورخ 1399/04/04

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز چهارشنبه مورخ 99/04/04ساعت 11صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران ،لویزان ،شیان،میدان طجرلو ،ساختمان روژهوم سنتر ،طبقه 5برگزار میگردد.

دستور جلسه :

تغییر بند 3-1امید نامه در خصوص حذف نرخ تقسیم سود