دعوت به مجمع ارکان و نماینده سازمان بورس

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا در جلسه ی مجمع صندوق که در ساعت ١٤ روز شنبه مورخ ٠٦/٠٩/٩٥ به آدرس  تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، خیابان ٢١، پلاک ٧ تشکیل میشود حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
١ – استماع گزارش مدير صندوق راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در طي دوره منتهي به ٣١/٠٦/١٣٩٥
٢ – استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 
٣ – تصويب صورتهاي مالي سالانه صندوق
٤-تغییر نوع صندوق
٥– ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.

                                                    مدیرصندوق
                                        شرکت کارگزاری خبرگان سهام