دعوت به مجمع صندوق به منظور تغییر در امیدنامه - مورخ 99/02/21

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز یکشنبه مورخ 99/02/21 ساعت 11 صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، ساختمان روژهوم سنتر، طبقه 5، واحد 5 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

تغییر ماده 11 امیدنامه درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 100 میلیون واحد به 500 میلیون واحد