دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه - افزایش حق الزحمه حسابرس

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 راس ساعت 10 صبح در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، ساختمان اداری و تجاری کشتیرانی (روژهوم سنتر)، طبقه پنجم، واحد 5 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

تغییر بند 10-3 ماده 10 امیدنامه مبنی بر حق الزحمه حسابرس