دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در اساسنامه

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز شنبه مورخ 1398/10/28 راس ساعت 10 صبح در محل تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، ساختمان روژهوم سنتر، طبقه پنجم، واحد 4 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1- تغییرات در اساسنامه با تصویب ابلاغیه شماره 12020112 مورخ 10/07/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار

2- تغییرات در اساسنامه با تصویب بخشنامه شماره 12010065 مورخ 02/10/1398 سازمان بورس واوراق بهادار