دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در اساسنامه

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز یکشنبه مورخ 1398/08/19 راس ساعت 9 صبح در محل تهران، لویزان، شیان، میدان طجرلو، مجموعه فرهنگی، رفاهی و ورزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، طبقه پنجم، واحد 4 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

تغییر ماده 6 اساسنامه مبنی بر تغییر محل قانونی صندوق