تعیین سقف پرداخت سود 23 درصد سالیانه در مقاطع زمانی پرداخت سود

پیرو صورتجلسه مجمع مورخ 17/06/1398 صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت که طی نامه شماره 54322/122 مورخ 31/06/1398 به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و در روزنامه کثیر­الانتشار ابرار مورخ 03/07/1398 چاپ گردیده، نرخ سود 23 درصد سالیانه بعنوان سقف سود پرداختی به سرمایه گذاران در مقاطع زمانی پرداخت سود تعیین گردید، همچنین پیرو صورتجلسه مجمع مورخ 22/04/1398 صندوق که طی نامه شماره 51848/122 مورخ 05/05/1398 به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و در روزنامه کثیر­الانتشار ابرار مورخ 16/06/1398 چاپ گردیده است، دوره های زمانی پرداخت سود به سرمایه گذاران از سه ماهه به ماهانه (پانزدهم هر ماه) تغییر یافت. لذا تاریخ پرداخت سود آخرین دوره سه ماهه 15/07/1398 و تاریخ اولین دوره پرداخت سود ماهانه 15/08/1398 می باشد.

بند 3-1 امیدنامه صندوق بعد از انجام تغییرات فوق به شرح زیر می باشد:

« پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی ماهانه که پانزدهم هر ماه است، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‏ گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می‏شوند، حداکثر تا میزان 23 درصد سالیانه، واریز می شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‏ گذاری معادل قیمت مبنای آن (در صورت تحقق سود تا 23 درصد سالانه)، یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه مقدار سود تقسیم نشده (در صورت تحقق سود بیش از 23 درصد سالانه)، می‏گردد.»