دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز یکشنبه مورخ 1398/06/17 راس ساعت 11 در محل قانونی صندوق واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، کوچه زندوکیلی شرقی، پلاک 23 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1-    تغییر ماده 11 امیدنامه درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 60 میلیون به 100 میلیون واحد

2-    تغییر بند 3-1 امیدنامه درخصوص تعیین سقف برای پرداخت سود ماهانه