دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه

احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز شنبه مورخ 1398/04/22 راس ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، کوچه زندوکیلی شرقی، پلاک 23 برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1-    تغییر ماده 7 امیدنامه درخصوص محل قانونی صندوق

2-    تغییر بند 3-1 امیدنامه درخصوص پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران