معرفی مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

جایگزینی آقای محمد خیری به جای آقای حسن خان جمالی  به عنوان یکی از گروه مدیریان سرمایه گذاری این صندوق.