اخبار

عنوان تاریخ درج
تقسیم سود دوره 1400/03/15 1400/03/18
تقسیم سود دوره 1400/02/15 1400/02/18
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات امید نامه ای 1400/02/01
تقسیم سود دوره 15 /01/ 1400 1400/01/18
تقسیم سود دوره 1399/12/15 1399/12/17
تقسیم سود دوره 1399/11/15 1399/11/18
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات امید نامه ای 1399/11/04
تقسیم سود دوره 1399/10/15 1399/10/17
تقسیم سود دوره 1399/09/15 1399/09/16
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1399/09/11
تقسیم سود دوره 1399/08/15 1399/08/18
دعوت به مجمع به منظور تغییر در امید نامه -مورخ 1399/08/17 1399/08/05
تقسیم سود دوره 1399/07/15 1399/07/16
دعوت به مجمع به منظور تغییر متولی -مورخ 1399/07/01 1399/06/18
تقسیم سود دوره 1399/06/15 1399/06/16
دعوت به مجمع به منظور تغییر در امید نامه -مورخ 1399/06/15 1399/06/12
لغو مجمع روز شنبه مورخ 1399/04/28 1399/04/25
دعوت به مجمع به منظور تغییر متولی -مورخ 1399/04/28 1399/04/17
تقسیم سود دوره 1399/04/15 1399/04/16
دعوت به مجمع به منظور تغییر در امید نامه -مورخ 1399/04/04 1399/04/03
تایید سازمان بورس در خصوص افزایش سقف از 100میلیون واحد به 5000میلیون واحد در مجمع مورخ 1399/02/21 1399/03/13
دعوت به مجمع صندوق به منظور تغییر در امیدنامه - مورخ 99/02/21 1399/02/20
دعوت به مجمع صندوق به منظور تغییرات در اساسنامه مورخ 99/02/07 1399/02/06
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1399/01/20
تقسیم سود دوره 98/11/15 1398/11/19
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه - افزایش حق الزحمه حسابرس 1398/11/08
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه 1398/10/25
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در اساسنامه 1398/10/25
تقسیم سود دوره 98/10/15 1398/10/17
معرفی مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1398/09/16
تقسیم سود دوره 98/09/15 1398/09/16
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 98 1398/09/03
تقسیم سود دوره 98/08/15 1398/08/19
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در اساسنامه 1398/08/09
بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق - ویرایش جدید 1398/07/17
تقسیم سود دوره 98/07/15 1398/07/16
تعیین سقف پرداخت سود 23 درصد سالیانه در مقاطع زمانی پرداخت سود 1398/07/09
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه 1398/06/06
تقسیم سود دوره 98/04/15 1398/04/17
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه 1398/04/09
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به منظور تغییر رکن مدیر و تغییرات در اساسنامه و امید نامه 1397/10/22
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه­ گذاری سپهر خبرگان نفت 1397/08/19
دعوت به مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت به منظور تغییرات در امیدنامه و اساسنامه صندوق 1397/06/17
محقق شدن 5.53 درصد سود در سه ماهه دوم 1396/10/16
واریز دومین دوره پرداخت سود 1396/10/16
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان 1396/09/13
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1396/09/05
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1396/09/05
رتبه صندوق سپهر خبرگان نفت در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران 1396/05/23
صورتهای مالی 1396/05/01
تغییر نوع صندوق 1396/04/20
خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 20/02/1396 1396/04/20
خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 30/11/1395 1396/04/20
تغییر رکن حسابرس 1396/01/20
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1395/11/20
دعوت به مجمع ارکان و نماینده سازمان بورس 1395/09/02
معرفی مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1395/07/11
لغو دعوت به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1395/01/22
ثبت صورتجلسه -تصویب صورت مالی- مورخ ١٣٩٤١٢١٧ 1394/12/19
ثبت صورتجلسه مربوط به تغییرات امیدنامه صندوق 1394/12/05
آگهی دعوت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1394/09/09
مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1394/07/18
اطلاعیه پذیره نویسی صندوق سر مایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1394/07/18