مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان بابت مجمع مورخ 1400/02/13 -هزینه دسترسی نزم افزار - ترکیب دارایی ها 1400/02/20
صورتجلسه مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت مورخ 1400/02/13- تغییرات امید نامه ای 1400/02/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 1400/02/13 1400/02/13
تاییدیه سازمان بابت مجمع مورخ 99/09/22 -مجمع سالیانه منتهی به 31 شهریور 99 1399/11/30
تاییدیه سازمان بابت مجمع مورخ 99/11/14با موضوع - حق الزحمه حسابرس 1399/11/23
صورتجلسه مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت مورخ 1399/11/14- حق الزحمه حسابرس 1399/11/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 99/11/14 1399/11/14
صورتجلسه مجمع صندوق برای سال مالی منتهی به 1399/06/31 1399/10/23
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ 99/09/22 1399/09/22
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/08/17 - تغییرات حد نصاب های سرمایه گذاری 1399/08/19
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 99/08/17 1399/08/17
تاییدیه سازمان بابت مجمع مورخ 99/07/01با موضوع تغییر متولی 1399/07/13
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/07/01 -تغییر رکن متولی صندوق 1399/07/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 99/07/01 1399/07/01
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/06/15 - تغییرات امید نامه ای 1399/06/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 99/06/15 1399/06/15
تاییدیه سازمان بابت مجمع مورخ 99/04/04با موضوع حذف نرخ تقسیم سود 1399/04/11
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/04/04-تغییرات امید نامه ای 1399/04/08
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 99/04/04 1399/04/04
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/02/21 - تغییرات امید نامه ای 1399/02/27
لیست حاضران در مجمع صندوق مورخ 1399/02/21 1399/02/21
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1399/02/07 - تغییرات اساسنامه ای 1399/02/10
لیست حاضران در مجمع صندوق س سپهر خبرگان نفت مورخ 1399/02/07 1399/02/07
تاییدیه سازمان بابت مجمع مورخ 98/11/20 صندوق با موضوع افزایش حق الزحمه حسابرس 1398/12/03
صورتجلسه و مصوبات مجمع افزایش حق الزحمه حسابرس مورخ 98/11/20 1398/11/27
لیست حاضران در مجمع صندوق س سپهر خبرگان نفت مورخ 1398/11/20 1398/11/21
تاییدیه سازمان بابت مصوبات مجمع تغییرات امیدنامه ای صندوق مورخ 1398/10/28 1398/11/08
تاییدیه سازمان بابت مصوبات مجمع تغییرات اساسنامه ای صندوق مورخ 1398/10/28 1398/11/08
لیست حاضران در مجمع و صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1398/10/28 - تغییرات امیدنامه ای 1398/11/02
لیست حاضران در مجمع و صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 1398/10/28 - تغییرات اساسنامه ای 1398/11/02
صورتجلسه مجمع صندوق برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 مورخ 1398/09/16 و تاییدیه سازمان 1398/10/11
لیست حاضران در مجمع صندوق س سپهر خبرگان نفت مورخ 1398/09/16 1398/09/16
صورتجلسه مجمع صندوق درخصوص تغییر آدرس مورخ 1398/08/19 و تاییدیه سازمان 1398/09/04
لیست حاضران در مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت مورخ 1398/08/19 1398/08/26
تاییدیه سازمان، صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ 98/06/17 صندوق 1398/06/31
لیست حاضران در مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت مورخ 1398/06/17 1398/06/23
مجوز سازمان در خصوص پرداخت سود بصورت ماهانه و آگهی روزنامه کثیر الانتشار 1398/06/17
صورتجلسه و لیست حاضران در مجمع مورخ 98/04/22 - تغییرات امیدنامه ای 1398/04/30
مجمع 98/02/28 صندوق درخصوص تغییر آدرس صندوق 1398/04/19
تایید سازمان بورس در خصوص مدیران سرمایه گذاری 1398/04/01
نامه سازمان درخصوص افزایش سقف واحد های صندوق وحق الزحمه حسابرس 1398/04/01
ثبت صورتجلسه تغییر رکن مدیر و سرمایه گذاران واحدهای ممتاز نزد ثبت شرکتها 1398/01/19
صورتجلسه مجمع 2 بهمن ماه -افزایش سقف 1397/11/23
صورتجلسه مجمع 2 بهمن ماه 1397 1397/11/23
مجمع سالیانه صندوق سرمایه­ گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 28 آبان ماه 1397 1397/09/20
مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1397/07/07
مجمع تغییرات امید نامه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1397/07/07
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 1396/09/13 1396/09/13
تایید سازمان-مجمع 20 اردیبهشت ماه 1396-تغییرات امیدنامه 1396/03/28
تغییر ماهیت صندوق-تایید سازمان 1396/03/09
صورتجلسه مجمع تغییرات جدول هزینه ها در امید نامه 1396/02/20
مجمع تغییر ماهیت صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت از مختلط و قابل معامله به درآمد ثابت و قابل معامله 1395/11/30
ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 06/09/1395 1395/10/15
صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1395/03/11
آگهی تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1395/03/11
ثبت صورتجلسه مورخ 13940631- بابت تصویب صورت مالی 1394/12/19
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت 1394/11/27
صورتجلسه مجمع مورخ 13940923 1394/10/06
مجمع موسس صندوق سپهر خبرگان نفت 1394/05/14