صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به31 اردیبهشت ماه 1400 1400/03/05
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به31  فروردین ماه 1400 1400/02/01
اطلاعات و صورتهای مالی دوره مالی6 ماهه منتهی به 30اسفند ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1400/01/26
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 اسفند ماه 99 1400/01/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 99 1399/12/02
صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1399/06/31 اصلاحیه(حسابرسی شده) 1399/11/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 99 1399/11/01
اطلاعات و صورتهای مالی دوره مالی3 ماهه منتهی به 30آذرماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30آذر ماه 99 1399/10/01
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 99 1399/09/01
صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 1399/09/01
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 99 1399/08/01
صورتمالی سال مالی منتهی به 1399/06/31-حسابرسی نشده 1399/07/27
گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به 31شهریور1399 1399/07/27
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31شهریور ماه 99 1399/07/01
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31مردادماه 99 1399/06/01
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیر99 1399/05/01
گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به 31خرداد 1399 1399/04/18
صورتمالی دوره 9 ماهه منتهی به 1399/03/31-حسابرسی نشده 1399/04/18
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه 99 1399/04/02
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31اردیبهشت ماه 99 1399/03/01
صورت هاي مالي دوره مالی 6 ماهه منتهي به 1398/12/29 - حسابرسي شده 1399/02/23
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 99 1399/02/03
گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/02/03
صورت هاي مالي دوره مالی 6 ماهه منتهي به 1398/12/29 - حسابرسي نشده 1399/02/03
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 98 1399/01/03
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 98 1398/12/03
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 98 1398/11/01
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آذرماه 1398 1398/10/28
اطلاعات و صورتهای مالی دوره مالی3 ماهه منتهی به 30آذرماه 1398 (حسابرسی نشده) 1398/10/28
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 98 1398/10/01
صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (اصلاح شده) 1398/09/30
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 98 1398/09/03
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) 1398/08/19
صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) 1398/08/19
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 98 1398/08/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1398 1398/07/29
اطلاعات و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1398 (حسابرسی نشده) 1398/07/29
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 98 1398/07/03
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 98 1398/06/17
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 98 1398/05/08
گزارش عملکرد وضعیت صندوق منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/29
صورتهای مالی دوره مالی 9ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 98 (حسابرسی نشده) 1398/04/29
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/04/09
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 98 1398/03/09
صورتهای مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 97(حسابرسی شده) 1398/02/25
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 98 1398/02/09
گزارش عملکرد وضعیت صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/07
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 97 (حسابرسی نشده) 1398/02/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفندماه 97 1398/01/07
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 97 1397/12/11
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 97 1397/11/10
گزارش عملکرد وضعیت صندوق منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/26
اطلاعات و صورتهای مالی دوره میانی 3 ماهه منتهی به 30آذرماه 1397 1397/10/26
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 97 1397/10/10
اصلاحیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397-حسابرسی شده 1397/09/14
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 97 1397/09/10
گزارش عملکرد وضعیت صندوق منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/08/09
اطلاعات و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397 (حسابرسی شده) 1397/08/09
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه 97 1397/08/09
اطلاعات و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397 (حسابرسی نشده) 1397/07/28
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397/07/28
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریورماه 97 1397/07/10
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مردادماه 97 1397/06/10
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیرماه 97 1397/05/10
صورتهای مالی دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 97 1397/04/30
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 9 ماهه منتهی به 31 خردادماه 97 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/09
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/03/05
گزارش وضعیت عملکرد دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 1397/02/25
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 (حسابرسی شده) 1397/02/25
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31 فروردین 1397 1397/02/10
گزارش وضعیت عملکرد منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/05
صورتهای مالی دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت منتهی به 29 اسفند ماه1396 1397/01/18
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت منتهی به 30 بهمن ماه1396 1396/12/09
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 دی ماه 1396 1396/11/10
صورت های مالی دوره مالی میانی 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/27
گزارش عملکرد دوره مالی میانی 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/27
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 - حسابرسی شده 1396/08/20
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/08/20
گزارش عملکرد پایان دوره منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره منتهی به 1396/06/31 - حسابرسی نشده 1396/07/30
صورتهاي مالي مياندوره ٩ ماهه منتهي به ٣١ خردادماه ٩٦ 1396/05/01
گزارش عملکرد و وضعیت دوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 1396/05/01
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه1395(حسابرسی شده) 1396/02/24
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95(حسابرسی شده) 1396/02/24
صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفندماه 1395(حسابرسی نشده) 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره 6ماهه منتهی به 30 اسفندماه 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30 اذر ماه 1395 1395/10/29
صورتهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1395 1395/10/29
گزارش حسابرس12ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 1395/08/22
گزارش عملکرد منتهی 13950631 1395/08/22
صورت مالی حسابرسی شده دوره مالی یکساله منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/22
صورت مالی حسابرسی نشده دوره مالی یکساله منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/02
گزارش فعالیت و عملکرد صندوق منتهی به 13950631 1395/08/02
گزارش فعالیت و عملکرد منتهی به 13950331 1395/04/27
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 1395 1395/04/27
گزارش حسابرس 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 1395/02/26
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 1394 1395/02/26
گزارش فعالیت و عملکرد 13941229 1395/02/01
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به 13941229 1395/02/01
صورت مالی برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 1394/11/25
گزارش فعالیت و عملکرد صندوق منتهی به 30 آذر 1394 1394/11/25
گزارش فعالیت منتهی به 13940631 1394/09/15
گزارش حسابرس برای دوره 1 ماه و 14 روز منتهی 13940631 1394/09/15
صورت مالی حسابرسی شده برای دوره 1 ماه و 14 روز منتهی 13940631 1394/09/15
گزارش فعالیت و عملکرد صندوق منتهی به 31 شهریور 1394 1394/08/03
صورت مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1394 (اصلاحیه) 1394/08/03
صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1394/07/28